Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr RDG/57 5 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan debata w czasie seminarium obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Szkolenia Team Building
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubelski oraz m. Sosnowiec

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., IZOPOL S.A. – seria B, AUTOINSTAL, Firma Usługowa Auto – Odnowa, FWZ electroman Spółka Cywilna , „CEMAT-SILICON” , BLSTREAM , FONEM.EU Joanna Gruba, Herbapol Lublin S.A., MADAA , SABAJ-SYSTEM Sp.z o.o., Verona Products Professional , DANMAR COMPUTERS Małgorzata Mikłosz, symulator-biznesu.pl Bartosz Słodkowski, Advarsztat Group Grzegorz Lipowski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.