Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr AUY/91 9 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”


 • Program będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Rozmnażanie roślin
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sieradzki oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Land Bond Jewelry Co. Ltd., Cegielnie Bydgoskie S.A. , Fabryka Elementów Hydrauliki „”PONAR-WADOWICE” S.A., INTEGRAL, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Pomatik”, „INTERKOM” S.C. Robert Jarocki, Tomasz Olszewski , branżowe.pl , CONTROLLING-ONLINE , Henkis , No Limit Sp. z o.o., PRETORIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE , B2BPartner, Pro-Unit s.c. Michał Szczygielski, Bartosz Wierzbicki, „Vipera Cosmetics” Ryszard Wrzesiński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.