Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr ZIJE/19 8 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Program debata podczas spotkania zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Sprzedażowe
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013


 • Projekt zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Handel energią elektryczną
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubański oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Lafarge Cement Polska S.A. , Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A., Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy i USG, TESAT Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa „KOMSAT” , BizIn , EKOBOX SPÓŁKA , InArt , NETBUD Tomasz Ostatek, Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o., Zakład Stolarski NOMI Mirosław Nowak, ALEXIS II E. i M. ŁUKASIK SP. JAWNA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rymet” Alicja Rymowska, APREO LOGISTICS S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.