Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr BEG/75 9 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Europejskiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas konferencji zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Integracyjne
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wschowski oraz kołobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Astergem Jewellery Co. Ltd., Gdański Przemysł Drzewny S.A., MERA-PNEFAL S.A., JAR-MET Jarosław Reszczyński, „DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, „RAXEL” Telekomunikacja Mazowiecka, Sławomir Owczarczyk, Agnieszka Korbaś, DRUKARANIA MULTIPRESS , Idealia Sp. z o.o., OPTeam SA , REMEDIS , WILD 60`s Sp. zo.o., KOMPUTRONIK , ECOBACK , MEBLE 21 sp.j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.