Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr RFP/95 2 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zamojski oraz m. Świętochłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: „NOVITA” S.A., UNIPAK Sp. z o.o., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Usługi Asenizacyjne Michalak – Wyroda Krystyna, Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej, MASTER Sp. z o.o. , BRENEN POLSKA Henryk Włodarczyk, FAMA , HR- SERWIS.PL , NetLine Group Sp. z o.o., Sevroll-System Sp. z o.o., „Firma POSIADAŁO” sp.j., Biuro Plus L.A Koptyra Sp. J., JAKRA Corporation Sp. z o. o., JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.