Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr HWY/35 7 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Rucianem
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opoczyński oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRO-EKO”, Huta Szkła Wyszków S.A., PCC RAIL SZCZAKOWA S.A., TRANS-KOS Krzysztof Kosek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze” , „TELMIX” Telewizja Kablowa Mirosław Pacek, BWNET , Freshmail Danuta Fuksa, Instalcompact Sp. z o.o., MSOFT Michał Drożdżak, Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” , WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK , INPOL-KRAK , Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o., REDAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ryszard Klepacz.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.