Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr SFE/35 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz świdwiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Józefa Frys Sklep Spozywczo-Przemyslowy, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , „ENERGO-SPAW” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych Emil Mikulski, Biblioteka Narodowa, FIRMA „KONSTAT” Witold Borowski, jakleci.pl , MODNYFACET.PL , R.Twining and Company Sp. z o.o., Zakład produkcyjny wyrób mebli i trumien Roman Stencel, CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Piekarnia Wacyn”, Mochtoys Artur Moch, Katarzyna Moch

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.