Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr PPB/65 8 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Społecznego

Plan debata w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Karkonoszach
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sępoleński oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Maszyn Elektrycznych „INDUKTA” S.A., Reemtsma Polska S.A. , LEGRAND POLSKA Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , BitStream Sp. z o.o., FANCYFON , Jarpol Dream Factory Danuta Schwedt, Logito sp. z o.o., TATRY TOUR Sp. z o.o., Translocus Sp. z o. o., JASKULSKI AROMATY, PHU JAR, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.