Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr ECM/75 9 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Agenda debata podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Weryfikacja efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Sudetach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kraśnicki oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Telekomunikacja Polska S.A., P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „RET-SAT1” , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hadlowo-Usługowe „AN-SAT” Andrzej Łakomy , 121media.pl, Credos Księgowi , karierawfinansach.pl , MR. MOON S.C Marcin Mamcarczyk i Tomasz Naryniecki, Pracownia Geodezyjna LOGITON Łukasz Pękacki, Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC , Business Platform Sp. z o.o., AGENCJA FINANSOWA Małgorzata Wnuk-Otłowska, F.H.U. EKO-DOM Sylwia Gołębiewska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.