Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr GEU/41 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Plan debata w czasie seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radomszczański oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: CENTRA S.A., Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., Metalplast-Oborniki Holding Sp. z o.o., „SATKABEL” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” , „T-MONT” Spółka Cywilna Jerzy Grabski, Marek Mruk, Mariusz Purc , BUDIZOL , Europejskie Centrum Finansów Robert Surowiec, Instytut Energetyki, Netkom Sp. z o.o., Sygnity , TRECO Sp. z o.o., A.M.C. System Tomasz Morawiec, Józef Żurawski spółka jawna, Mardom sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.