Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr RTR/31 1 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Audyt skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wychowanie przedszkolne
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gorlicki oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen King Conford Trading Development Co. Ltd., Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Eko-Bruk 2. Sprzedaż, układanie kostki brukowej, Śląska Telewizja Kablowa Gliwice Sp. z o.o. , „AGROGAMA” Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Kuźma i Keli Spółka Jawna, „ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI „, EDUSTACJA.PL , GTM-MOBIL Technology Fudalewski – Walisiewicz Spółka Jawna, MADZIARA Istvan Nagy, STYROKON , Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp.j., Architeekt Barbara Winiarczyk, Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , Damian Rzeźnik – DM Project

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.