Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr NOZ/96 5 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Lodzi
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: płoński oraz nidzicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Kieleckie Zakłady Przemysłu Wapienniczego S.A. , Autogaz A.Z Arkadiusz Zieliński MONTAŻ-SERWIS instalacji gazowych LPG, mdh sp. z o.o., LUB-SAT Jan Wiśniewski , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROSAT” , „XY PROJECT” , Elita , GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE KOREPETYCJE TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krajowa Izba Gospodarcza, SKYWARE s.c. Koryl Paweł, Warzybok Dawid, VADO sp. z o.o., AQUA NURT JERZY URBANOWICZ, TASTA Armatura , „Domowa apteczka” Andrzej Sadkowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.