Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr NLK/42 6 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Programu Spójności

Program dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Gry Symulacyjne
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubartowski oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: Słupskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., ELMOR S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., „FA. LANGSTEINER” Alicja Langsteiner, Zakład Usług Elektronicznych „LEMAWIK” Marek Bruzdewicz, Wiktor Mandziuk, Leszek Raczkowski , „TUGEB POLBUD” , Bilander IT Piotr Janczyk, Extrem , INEA S.A., Krakowska Szkoła Barmanów Piotr Dziadkowiec, Sky Wizards Krzysztof Maj, Zakład Metalowo-Gumowy METAL-GUM Wenancjusz Buzuk Zakład Pracy Chronionej, Arleh Medical Sp. z o.o., ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO „ROSA”, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.