Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr MSIJ/51 7 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Agenda debata podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Nałęczowie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chełmiński oraz m. Świętochłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Usługowe Małych Form Spółdzielnia Socjalna „MULTICO”, TRANSBUD-KRAKÓW S.A. , ZELMER S.A., Mobilna Myjnia Parowa LUXCAR, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , EPAL Sp. z o.o. , Asseco Poland S.A., Fakro PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością , Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana , Nobilus ENT Tomasz Koźluk, SINKOS , TITANIUMANGEL GROUP , BIOCORP Polska sp. z o.o., QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, POLIMER POLSKA Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.