Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr RNU/31 8 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Karpaczu
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Wydawanie gazet
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świdnicki oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Usługowe Małych Form Spółdzielnia Socjalna „MULTICO”, Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal S.A., „BARLINEK” S.A. , FIT-MED., „ANTELSAT” Ryszard Ruszkowski , „TG INSTALACJE” Sp. z o.o., Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak, Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., GABI MEBLE , MSOFT Michał Drożdżak, RENTORIA , Zakład Ubezpieczeń Społecznych , GoldenLine Spółka z ograniczona, UST-M , „CHEM-LINE”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.