Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr GUN/12 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Treningi w Wiśle
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zielona Góra oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Magdalena Pachowicz Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „Ogród”, „GEMAR-UMECH” Sp. z o.o., Gorzkiewicz Profesjonalny Montaż Samochodowych Instalacji Gazowych, TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej – Żubardź, Telekomunikacja Polska S.A. , ASA , Ekodecor Kiersnowski i S-ka, Interton Sp. z o.o., Korona , Paweł Rządkowski Studio Architektoniczne RP.81, XI INVESTMENT , ALMA COSMETICS IWONA GOZDOWSKA, METKOM , W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.