Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr XYH/81 2 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Plan debata w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt stopnia implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: biłgorajski oraz przysuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Lanxing Precious Stone Omaments Factory, Przedsiębiorstwo Produkcyjne POLKON Przyczepy, Naczepy, Konstrukcje Stalowe S.A., CITO Auto Gaz, Moder Electro, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIST” Spółka Cywilna , „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna, Aliter Instytut Sp. z o.o. , CIS – Consulting-Informatyczne Systemy Wojciech Lechwacki, JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, MARMA Polskie Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sony Pictures Global Business Services Sp. z o.o., Zakład Produkcji Cystern LDS , LONTEX Londzin Piotr, Ternum Business Center , Śliwka Jolanta „Dalia”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.