Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr IJTZ/48 6 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek debata podczas seminarium obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Spotkania team building w Wiśle
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie książek
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosolski oraz przemyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Ideal Pearls & Jewellerys Co. Ltd., SOKÓŁKA Okna i Drzwi S.A., Przessiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA-MATIZOL” S.A., Pracownia cyfrowej radiologii stomatologicznej BRODENT, Spółdzielnia Mieszkaniowa , „AGROGAMA” Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Kuźma i Keli Spółka Jawna, Advanced Business Services Jacek Skupin, ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW , FUNENGLISH.PL , MAG-EUROPE , Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Twinteq , BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR , Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o.,

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.